列子要義

列子要義_封面檔

 

圖書資料:

  1. 作者:周紹賢  著
  2. 版本:1983年7月初版、2015年7月再版
  3. 編號:B0033
  4. 定價: 270元 (平裝版/G16K)
  5. 總頁數 288頁
  6. ISBN:978-957-43-2550-4

內容簡介:

周紹賢教授以老子、莊子、列子,撰述三書要義論述道家哲學,各成一編。《列子要義》遵循史實次第,行文以列子在莊子之前,書中晦澀辭句均譯其大意述之,亦引錄各節與書中原句不盡相同者;書中雖有後人增竄之文句,然不可謂為偽書。本書收錄經學家楊伯駿先生撰《列子集釋》原文,並有周紹賢教授自序,闡述其著作本書之思想緣起。

作者簡介:

周紹賢教授(1908-1993),童年師從晚清進士楊玉相,讀五經,習詩文。1933年,就讀於梁漱溟創辦的鄉村建設學院。1949年秋赴臺灣,曾任東吳大學、師範大學、政治大學教授,兼任輔仁大學哲學研究所教授。
著有《魏晉清談述論》、《道家與神仙》、《老子要義》、《莊子要義》、《孔孟要義》、《荀子要義》、《佛教概論》、《中國文學述論》、《論李杜詩》、《漢代哲學》、《先秦兵家要旨》、《道教全真大師丘長春》、《文言與白話》、《應用文》、《松華軒詩稿》等。

目次:

自序
第一章 列子之生平及其書之考證
第二章 天道觀
第三章 生死觀
第四章 力命論
第五章 達生論
第六章 修養論
第七章 政治論
第八章 楊朱篇
附、《列子集釋》原文
※列子集釋目錄
1. 劉向〈列子新書目錄〉
2. 張湛〈列子序〉
3. 盧重玄〈列子敘論〉
4. 碧虛子陳景元〈列子沖虛至德真經釋文序〉
5. 任大椿〈列子釋文考異序〉
6. 秦恩復〈列子盧重玄注序〉
7. 汪繼培〈列子序〉
8. 卷第一、天瑞篇
9. 卷第二、黃帝篇
10. 卷第三、周穆王篇
11. 卷第四、仲尼篇
12. 卷第五、湯問篇
13. 卷第六、力命篇
14. 卷第七、楊朱篇
15. 卷第八、說符篇

自序:

《列子》之書,在西漢已散佚,劉向蒐集,得二十篇,其中重覆章亂,且多錯字,向加以校勘,定為八篇。因其書已非完整,又與《莊子》相類,而不如《莊子》篇章之多,似乎《莊子》可以包括《列子》,因此《列子》流行未廣,老莊遂繼黃老而為道家之代表。
禁張湛之祖,所藏書中有《列子》,經永嘉之亂亦散失,湛復各方搜輯,加以注釋,《列子》之書始盛行;然此書早已乏人收存,歷經漢末及魏晉之亂,張氏所得者,已非劉向所校之全本,顯然有後人竄入之文,例如列子為春秋末年人,而〈列子‧仲尼篇〉所述公子牟與公孫龍,皆戰國人,後於列子,諸如此類,張注已指出為後人所增益,為保存原文,皆存而不除,然《列子》殘餘之真言仍在此書中,別無可尋。古書殘壞,有後世補綴之文,不僅《列子》一書為然,不能因此而否定全書;故學者統觀其義理,清虛樂道,寓言精微之旨,共認為與《莊子》各有其要妙,自唐以來,與《老子》、《莊子》並稱為道家之三大經典。
劉向《列子書錄》謂「列子者鄭人也,與鄭繻公同時」,後人抄寫繻字誤作繆字。繻公之相子陽,曾賙恤列子,列子不受,〈列子‧說符篇〉,及〈莊子‧讓王篇〉,俱述其事。鄭繆公於春秋之初,周襄王二十五年即位,繻公於春秋之末,威列王五年即位,相距二百零四年,史書有明文記載,以劉向之博學,豈能誤以為列子為春秋初年鄭繆公時人?故宋葉大慶云「繆乃繻字之誤」,後人誤繻為繆,因一字之差,遂引起種種疑問。
自南宋高似孫開始,於《列子》書中逐句尋釁,構成疑說,謂此書乃後人薈萃之書,列子有無其人,亦成問題;宋濂《諸子辯》,以斥高說之繆誤。姚際恒亦循高氏之說,曲解文句,謂《列子》及劉向之《列子書錄》皆係偽造。清末疑古派興,竟謂《列子》乃張湛自編自注之書;強詞曲說,各逞臆見,成為一時之風氣。
既有人以《列子》為偽書,故謂《列子》書中與《莊子》相同之文,係抄自《莊子》,《列子》當在《莊子》之後。自漢世老莊並稱,晉時《列子》始盛行,將《列子》增於《莊子》之後,固無不可。然史實證明,列子早於莊子,莊子推崇列子,履述其事,並著〈列禦寇篇〉,述列子虛心處己之道。《列子》書中雖有疑點,柳宗元並不懷疑其書全偽,故謂莊列相同之文,為《莊子》仿自《列子》。柳宗元《辨列子》、葉大慶《考古質疑》、宋濂《諸子辨》、姚鼐《跋列子》,皆以其書雖有後人增竄之錯誤,然不可謂為偽書,此為正確之鑒定,余曾作詳細之考證以論之。
多年來在哲學系,講道家哲學,以老莊為本,撰述三書要義,各成一編,本編《列子要義》,仍遵史實次序,行文以列子在莊子之前。又以書中晦奧辭句,有費解者,則譯其大意以述之,俾諸生易於瞭解,故引錄各節,與書中之原句不盡相同,義理藉文詞以表達,能懂其文詞,方能通其義理;非敢改易書文也。
中華民國七十二年九月周紹賢序於政治大學

內容試閱:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s